Ko varam Jums piedāvāt:

Konsultācijas DZĪB, DZĪKS, dzīvokļu īpašnieku kopībām, māju pilnvarotām personām, māju vecākajiem un dzīvokļu īpašniekiem par māju apsaimniekošanu

(konsultācijas par nama pārvaldīšanas/apsaimniekošanas jautājumiem, dažādu nozares nepieciešamo dokumentu izstrāde, līgumu sastādīšana, klātienes un online konsultācijas).

Būvprojektu vadība

( energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojektu vadība, renovācijas projektu vadība, ES būvprojektu vadība daudzdzīvokļu namiem)

Ēku un to pieguļošās teritorijas remontdarbu, būvdarbu organizēšana un izpilde.

Biedrības dibināšana

Lai nodibinātu Dzīvokļu īpašnieku biedrību nav nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums. Biedrību var dibināt arī divi dibinātāji saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likumu”. Nav teikts, ka dibinātājiem ir jābūt esošā nama dzīvokļu īpašniekiem. Pati biedrības nodibināšana nenozīmē, ka biedrība uzņemās mājas pārvaldes funkciju un kļūst par esošā nama pārvaldnieku, jo vienā namā var būt nodibinātas pat vairākas biedrības.  Dzīvokļu īpašnieku kopība, izmantojot savu lēmējvaru, var izlemt  vai piekrist vai arī nē pārvaldīšanas tiesību nodošanu šai vai citai biedrībai.  Par to ir attiecīgi jāveic balsošana. Šāda pārvaldīšanas uzdevuma nodošana notiek saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma   lēmumu pieņemšanas kārtību.

DZīB, kļūstot par nama pārvaldnieku un uzņemoties organizēt visas obligātās apsaimniekošanas darbības, kuras noteiktas Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā,  saskarās ar daudz un dažādiem ikdienas darba jautājumiem, kas rada problēmas un izaicinājumiem - darbinieki, grāmatvedība, finanšu vadība, juridiskie jautājumi, tehniskās lietas, inženierkomunikācijas, avārijas darbi, būvdarbu plānošana, atskaišu rakstīšana, dzīvokļu īpašnieku pārstāvēšana pie trešajām personām, parādnieku apzināšana), darbu plānošana..... Nepieredzējušam pārvaldniekam šīs darbības var izrādīties parāk grūts uzdevums. Tāpēc labāk jau laikus padomāt par iespējamo sadarbību ar kādu ārpakalpojumu sniedzēju, vai citu apsaimniekotāju par atsevišķu pakalpojumu pirkšanu. Attiecīgi šos pakalpojumus ieliekot vai izņemot no savtarpējā sadarbības līguma un apsaimniekošanas maksas.

Mūsu uzņēmums piedāvā konsultācijas DZīB darbībā, valdes locekļu darbā ar mājas kopību un sadarbībā ar izvēlēto nama apsaimniekotāju. Parādam, iemācam un konsultējam!


Mācību semināru rīkošana dzīvokļu īpašniekiem, DZīB un daudzdzīvokļu māju kopībām.

Mēs organizējam apmācības un seminārus par dzīvokļu īpašnieku tiesībām, pienākumiem un atbildību. Šo semināru laikā dzīvokļu īpašnieki apgūs apsaimniekošanas nozares pamatzināšanas, lai spētu tās pielietot sava nama pārvaldīšanā.Iegūtās zināšanas palīdzēs izveidot veiksmīgu sadarbību ar esošo mājas apsaimniekotāju, kā arī sniegs pamatzināšanas Dzīvokļu īpašnieku biedrības ikdienas valdes darbā.

Dokumentācijas izstrāde

Mēs sniedzam konsultācijas DzīB dibināšanas jautājumos un sagatavojam tam nepieciešamos dokumentus:

- dokumentācijas sagatavošana ieniegšanai Uzņēmumu reģistrā

- Dzīb statūtu sastādīšana un sagatavošana iesniegšanai Valsts notāram

- Dzīb dibinātāju un valdes locekļu noformēšana

- Dzīb locekļu  iesniegumu sagatavošana

- Dzīb norēķina bankas konta atvēršana/ dokumentu sagatvošana

- Pārvaldīšanas līguma sagatavošana

- Līgumu sagatavošana ar ārpakalpojumu nodrošinātājiem

- Konsultācijas par ikdienas pārvaldīšanas darbu

SIA Ēku projekti & Pārvaldīšana sniegs kvalitatīvu konsultāciju Dzīvokļu īpašnieku biedrības dibināšanā un sadarbības nodrošināšanā ar ārpakalpojuma sniedzējiem.


Mēs sagatavojam nepieciešamo dokumentāciju Pārvaldīšanas tiesību nodošanai :

- dokumentus, kas apliecina visu dzīvokļu īpašnieku uzaicināšanu uz kopsapulci par pārvaldnieka maiņu, dokumenta sastādīšana

- dokumentu, kas apliecina visu dzīvokļu īpašnieku uzaicināšanu balsot, pieņemot lēmumu bez kopsapulces sasaukšanas aptaujas veidā, aptaujas lapu sastādīšana

- sagatavojam pilnvaru par tās personas pārstāvības tiesībām, kura pārstāvēs dzīvokļu īpašniekus valsts un pašvaldību iestādēs

- sagatavojam pilnvarotās personas pilnvarojuma apmēra līgumu

- sagatavojam dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu

- sagatavojam balsošanas aptaujas un protokolus

- sagatavojam kopsapulces protokolus

- sagatavojam dokumentu portfeli, iesniegšanai pašvaldībā

SIA Ēku projekti & Pārvaldīšana sniegs kvalitatīvu konsultāciju valdīšanas tiesību nodošanā dzīvokļu īpašniekiem.