Namu pārzinis Kristīne Rozenberga

Kļūstot par profesionālu  Namu pārzini ir jāprot bez šaubīšanās, patstāvīgi un, galvenais, veiksmīgi risināt ar namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītos pienākumus un darbus. Namu pārzinis  nodrošina namu un būvju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, un tiem funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu uzturēšanu tehniskā kārtībā. Šīs zināšanas ir mana darba pamatā. Tās apvienojot ar  atbildību un cieņu pret klientu, tiek panākta  veiksmīga ilgtermiņa sadarbība.
Namu pārzinis - Kristīne Rozenberga

Ko varam Jums piedāvāt:

Namu pārzinis Kristīne Rozenberga

 Konsultācijas DZĪB, DZĪKS, dzīvokļu īpašnieku kopībām, māju pilnvarotām personām, māju vecākajiem un dzīvokļu īpašniekiem.

1) Piedāvājam konsultācijas un palīdzību jautājumos par daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanu un pārvaldību. 

 • - līgumu slēgšana ar ārpakalpojumiem, ārpakalpojumu uzraudzība
 • - dzīvojamās mājas problēmjautājumu risināšana pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos
 • - pārvaldīšanas līguma sastādīšana un tā sastāvdaļas
 • - obligāti veicamo apsaimniekošanas darbību izpilde ikdienā
 • - darbs ar mājas kopību, vienota viedokļa veidošana
 • - tāmju un pakalpojumu atbilstība normatīvo aktu prasībām
 • - dalītā īpašuma jautājumi , kā pieņemt lēmumus
 • - kopsapulču veidošana, plānošana un organizēšana
 • - aktu, protokolu, atskaišu, plānu sastādīšana
 • - ūdens zudumu monitorings un kontrole
 • - mājas lietas veidošana, uzturēšana, arhivēšana
 • - mājas finanšu kontrole, atskaišu sagatavošana
 • - valdījuma tiesību pārņemšanas processuālā kārtība un nepieciešamā dokumentācija
 • - nesošo konstrukciju, tīklu un komunikāciju kalpošanas laiki, risinājumi
 • - remontdarbu plānošana, plānu sastādīšana
 • - energoefektivitātes īstenošanas pasākumi
 • - cenu kalkulācija un tāmju sastādīšana
 • - dokumentu pārvaldība, mājas lietas vešana
 • -mājas vizuālā apskate un tehniskais apsekojums
 • - inženiersistēmu uzturēšana
 • - citu apsaimniekošanas darbību ieviešana
 • - projektu, būvprojektu vadība
 • - dažādu dokumentu( vai paraugu) sagatvošana( pilnvaras, akti, rīkojumi, mājas lietas dokumentācija…)

Namu pārzinis Kristīne Rozenberga

Atsevišķu apsaimniekošanas darbību pakalpojumi DZĪB, DZĪKS vai māju kopībām:

- Vizuālās apskates pakalpojums.

 • Piedāvājam jūsu daudzdzīvokļu namā organizēt vizuālās apskates. Vizuālo apskati veic atbilstošas kvalifikācijas speciālists- Nekustamo īpašumu pārvaldnieks, 4.kvalifikācija.

Vizuālā apskate tiek organizēta pa mājas daļām:

 • Ēka, fasāde, konstrukcijas, pamati, sienas, ieejas bloki, pagrabs
 • Jumta konstrukcijas, ventilācijas tīklu skursteņi, dūmeņi,
 • Balkoni, lodžijas,
 • Komunikāciju tīkli, Iekšējie inženiertīkli, Ārējie inženiertīkli,
 • Pieguļošā teritorija, taciņas, celiņi, laukumi, zālāji, dobes
 • Karstā ūdens un apkures sistēma
 • Apskates laikā tiek veikta fotofiksācija, pēc apskates tiek sastādīts vizuālās apskates akts atbilstoši MK 408 noteikumiem. Vizuālās apskates akts ir pamats nākotnes remontdarbu izmaksām, kuras iedzīvotāji maksā uzkrājumu fondā.
 • Pamatojoties uz vizuālās apskates aktu , tiek sastādīts remontdarbu plāns, prioritatīvajā secībā, kurā tiek norādīta kostatētā problēma un tās risinājums, piedāvājot arī remontdarbu tāmi.
 • Tehniskā apsekojuma pakalpojums.

Ja konstatēta ēkas vai tās daļas problēma, tad piedāvājam padziļinātu ēkas, tās daļu, iekārtu, tīklu vai komunikāciju Tehnisko apsekojumu. TA veic piesaistītie sertificētie būvspeciālisti. Pēc tehniskās apsekošanas tiek sagatavots Tehniskais atdzinums ar reālo situācijas izvērtējumu un ieteicamajiem renovācijas vai remontdarbiem. Pirms pakalpojuma, puses vienojās savstarpējā līgumā par sadarbības nosacījumiem.

Dzīvokļu īpašnieku apmācību organizēšana.

 • Organizējam seminārus, lekcijas un dažāda veida informācijas apmaiņu ar dzīvokļu īpašniekiem, māju pilnvarotām personām par apsaimniekošanas nozares pamatjautājumiem. Apmācību laikā tiek sniegts plašs informatīvs materiāls par dzīvokļu īpašnieku tiesībām, pienākumiem un atbildību, kas tālākajā sadarbībā ar izvēlēto nama pārvaldnieku ieviesīs savstarpēju sapratni un vienotu rīcību.

Pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas pakalpojums.

 • Organizējam daudzdzīvokļu nama pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas processu, neatkarīgi no izvēlētās mājas pārvaldīšanas formas. Sastādam nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem. Pārvaldīšanas līguma sastādīšana, vai arī potencionālā līguma projekta izpēte. Atdzinuma sagatavošana.Lēmumu, protokolu noformēšana.

Būvprojektu, remontdarbu organizēšana.

 • Ja esat izlēmuši savā daudzdzīvokļu namā organizēt būvniecību, renovāciju vai remontdarbus, piedāvājam savas profesionālās komandas palīdzību projekta realizācijā. Sagatavojam nepieciešamo būvdokumentāciju no idejas līdz nodošanai ekspluatācijā. Organizējam iepirkumus atbilstoši pasūtītāja vēlmēm. Sastādam būvniecības tāmes.

Misija

Mūsu misija - atvieglot un radīt pilnvērtīgāku dzīvokļu īpašnieku ikdienu.

Mēs to panākam, izmantojot mūsu ekspertu zināšanas un komandas darbu, kas mums dod iespēju pilnveidot un attīstīt uzņēmuma darbību . Mēs esam tāpēc, lai veidotu abpusēji sakārtotu sadarbību starp daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašniekiem un viņu apsaimniekotājiem. Mēs nepārtraukti izglītojamies un  strādājam, lai saglabātu savus kvalitātes standartus un reaģētu uz mainīgo nozares likumdošanu, kuru cenšamies izskaidrot dzīvokļu īpašniekiem un daudzdzīvokļu māju kopībām.


Vērtības 

Mūsu vērtības-cieņa un atbildība  ikdienas darbos.

Tās palīdz ikdienas darbos īstenot uzņēmuma misiju un vīziju. Šīs vērtības ir pamatā mūsu komunikācijai ar klientu.Mēs esam aizrautīgi un aktīvi komandā strādājoši profesionāli,  un tiecamies uz augstāko kvalitāti – lai mūsu klienti būtu izglītoti un spētu pieņemt ilgstspējīgus lēmumus par sava nama apsaimniekošanu.

Vīzija

Mūsu vīzija- kļūt par visvēlamāko apsaimniekošanas nozares pakalpojuma sniedzēju un sadarbības partneri.

Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana  ir šobrīd akūts jautājums visā valstī. Tas nav viegls process un ir gana sarežģīts. Mēs ticam tam, kam strādājam ikdienā, meklējot to, kas mūs vienotu un palīdzētu dažādās pieredzes pārvērst par veiksmīgu rezultātu.  Mēs esam izveidojuši profesionālu Namu pārziņu komandu, kas palīdzēs kopībām rast pareizos risinājumus nozares problēmjautājumos, tādējādi veicinot sava nama attīstību.